Nyttjande av teckningsoption TO 8

Teckningstid: 2023-09-07 - 2023-09-21

Teckningskurs: 1,57 SEK per aktie

Emissionsbelopp: Högst cirka 18,3 MSEK

Anmälan

Folder

Varje teckningsoption serie TO 8 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i ExpreS²ion Biotechnologies till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen i bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden 21 augusti till 1 september 2023. 

Nyttjandeperiod: 7 september 2023 – 21 september 2023. 

Teckningskurs: 1,57 SEK per aktie
För varje teckningsoption av serie TO 8 kan innehavaren teckna en (1) ny aktie i ExpreS²ion Biotech Holding AB.

Exempel:
Du har hundra (100) teckningsoptioner serie TO 8
Genom att erlägga 157 SEK (100 x 1,57 SEK) erhåller du 100 nya aktier. 

Emissionsvolym: 11 642 971 teckningsoptioner serie TO 8. Vid fullt nyttjande emitteras 11 642 971 aktier och bolaget tillförs cirka 18,3 MSEK före emissionskostnader. 

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 8: 18 september 2023. 

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 8 ökar aktiekapitalet med 1 293 663.446792 SEK, från 5 472 196.343262 SEK, till 6 765 859.790054 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 11 642 971 aktier, från 49 249 767 aktier till 60 892 738 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 19 procent av antalet aktier och röster i bolaget. 

För fullständiga villkor vänligen klicka här 

Motiv till optionsprogrammet TO 8: Likviden från nyttjande av teckningsoptioner serie TO 8 avses att nyttjas för fortsatt utveckling av Bolagets technologiplattform, forskning och utveckling inom befintliga vaccinkandidater samt rörelsekapital bland annat inom affärsutveckling till stöd för strategiska möjligheter för vaccinkandidaten mot bröstcancer. 

Nyttjande av teckningsoptioner serie TO 8 

Anmälan för teckning – förvaltarregistrerade aktieägare 

Om optionsinnehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av teckningsoptioner. 

Anmälan för teckning – direktregistrerade aktieägare 

Anmälan sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Vator Securities och ExpreS²ions respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Vator Securities tillhanda senast klockan 15.00 den 21 september 2023. 

Notera att de teckningsoptioner serie TO 8 som inte nyttjas senast den 21 september 2023, alternativt avyttras senast den 18 september 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 21 september 2023.