Nyttjande av teckningsoption TO 2

Teckningstid: 2024-06-05 - 2024-06-19

Teckningskurs: 18,00 SEK per aktie

Emissionsbelopp: Högst cirka 326,4 MSEK

Anmälningssedel

Folder

Folder TO 2

Varje teckningsoption av serie 2023:1 (TO 2) ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (cirka 1,0 SEK per stamaktie). Den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under mätperioden uppgick till cirka 25,72 SEK varför teckningskursen har fastställts till 18,00 SEK per aktie. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2023:1 (TO 2) för teckning av aktier kommer bolaget tillföras en nettolikvid om cirka 326,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Nyttjandeperiod: 5 juni 2024 – 19 juni 2024

Teckningskurs: 18,00 SEK per aktie

Aktier, aktiekapital och utspädningseffekt: För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie 2023:1 (TO 2) utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 18 134 519 aktier från 28 407 452 till 46 541 971 aktier och aktiekapitalet öka med cirka 18 134 519,90 SEK från cirka 28 407 453,41 SEK till cirka 46 541 973,31 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna om högst cirka 39,0 procent.

Nyttjande av teckningsoptionerna

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats, www.mobergpharma.se, och på Vator Securities AB:s webbplats, www.vatorsecurities.se.

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning av nya stamaktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare.