Företrädesemission i WntResearch AB

Teckningstid: 2022-12-19 - 2023-01-13

Teckningskurs: 0,30 SEK per unit

Emissionsbelopp: Cirka 40 MSEK

WntResearch AB

Pris: 0,30 SEK per unit
Courtage: Inget courtage utgår
Emissionsvolym: Cirka 40,0 miljoner SEK
Teckningsperiod: 19 december 2022 – 13 januari 2023
Handel med uniträtter: 19 december 2022 – 10 januari 2023
Handel med BTU: Handel med BTU avses äga rum på Spotlight Stock Market från och med den 19 december 2022 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till units (aktier och teckningsoptioner av serie TO 6), vilket beräknas ske omkring vecka 5, 2023.
Marknadsplats: Spotlight Stock Market
Bolagets hemsida: https://www.wntresearch.com/

Om WntResearch AB (publ)
WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.