Nyheter

Vator Securities rådger Immunovia i 70 MSEK Företrädesemission

21 maj 2024

Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test. 

Läs mer

Vator Securities rådger ExpreS2ion i 60 MSEK Företrädesemission

3 maj 2024

ExpreS2ion är ett bioteknikbolag som utvecklar innovativa vacciner för en hälsosammare värld. ExpreS2ion har utvecklat en unik humanklinisk fas III-validerad teknologiplattform, ExpreS2™, för snabb och effektiv utveckling och produktion av det aktiva materialet i vacciner.

Plattformen, som går under varumärket GlycoX-S2™, innehåller funktionellt modifierade glykosyleringsvarianter för förbättrad immunogenicitet och farmakokinetik. Sedan 2010 har ExpreS2ion producerat mer än 500 proteiner och virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och företag.

Läs mer

Vator Securities rådger Scandion Oncology i 60 MSEK Företrädesemission

19 april 2024

Scandion är ett bioteknikföretag i klinisk fas som använder en innovativ teknik för hämning av effluxpumpar med biomoduleringsmöjligheter på ABCG2- och UGT1A1-mål för att motverka läkemedelsresistens.

Läkemedelsresistens är fortfarande ett stort problem inom cancerbehandling och i utvecklingen av nya läkemedel. Scandions ledande substans SCO-101 studeras för närvarande i fas 2-studien CORIST för metastaserad kolorektalcancer (mCRC), medan fas 1-programmet PANTAX utvecklar SCO-101 för bukspottkörtelcancer.

Läs mer

Vator Securities agerar Bookrunner i SciBase 33 MSEK Riktad Emission och 15 MSEK Företrädesemission

5 april 2024

SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och kommersialiserar Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att öka den diagnostiska noggrannheten och säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.

SciBase åtagande är att minimera patienternas lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och intervention och minska sjukvårdskostnaderna. 

Läs mer

Vator Securities rådger Magle Chemoswed Holding i samband med bolagets offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Amniotics

22 mars 2024

Magle Group har som mål att etablera sig som en ledare inom livsförändrande hälsoinnovationer av hög kvalitet för att möta medicinska behov genom vetenskaplig excellens. Magle Group bygger på strategiska förvärv som syftar till att driva tillväxt och diversifiera risker. Idag omfattar koncernen två verksamhetsområden.

Magle Chemoswed – en kontraktsutvecklings- och tillverkningsbolag (CDMO) med ett starkt rykte för sin högkvalitativa utvecklings- och tillverkningsexpertis och Magle PharmaCept – ett etablerat försäljnings- och marknadsföringsbolag för utveckling och direktförsäljning av koncernens medicintekniska produkter.

Läs mer

Vator Securities agerar Sole Bookrunner i LifeClean International 16 MSEK Riktad Emission

18 mars 2024

LifeClean International erbjuder hållbara desinfektions-, sanerings- och rengöringslösningar som bemöter flera av våra största utmaningar, såsom antimikrobiell resistens, smittspridning och PFAS-föroreningar. Bland annat ligger LifeClean bakom världens första klimatneutrala kemikalieproduktion, världens drygaste tvättmedel samt en unik, patenterad och mer miljöanpassad kemisk formel baserad på klordioxid.

Den kemiska teknologin ligger till grund för en bevisat effektiv metod för PFAS sanering och är därtill verifierad som spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion. Koncernen driver två produktionsanläggningar i Sverige, certifierade enligt ISO 13485 respektive ISO 14001 och ISO 9001.

Läs mer

Vator Securities agerar Sole Bookrunner i ChromoGenics 16 MSEK Riktad Emission

11 mars 2024

ChromoGenics är ett proptechbolag som framställer smart dynamiskt glas som förbättrar inomhusmiljö och välmående samt minskar energianvändning, driftskostnader och klimatpåverkan i fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® dynamiskt glas bygger på unik patenterad teknologi från Ångströms-laboratoriet i Uppsala där elektrokroma beläggningar beläggs på plastfilmer.

Resultatet är en dynamisk folie som kan lamineras in i glas vilket ger ett bra solskydd i fastigheter och minskad miljöbelastning både i produktion, transport och användande. Den dynamiska folien är lätt att transportera och kan appliceras av lokala partners i glasbranschen varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas.

Läs mer

Vator Securities agerar Sole Global Coordinator i Kancera 122 MSEK Företrädesemission

23 februari 2024

Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet.

Bolaget är ledande inom läkemedelsutveckling av småmolekylära fraktalkinblockerare. Kancera utvecklar två läkemedelskandidater med samma verkningssätt; CX3CR1-antagonisterna KAND567 och KAND145.

Läs mer