Nyheter

Vator Securities rådger Magle Chemoswed Holding i samband med bolagets offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Amniotics

22 mars 2024

Magle Group har som mål att etablera sig som en ledare inom livsförändrande hälsoinnovationer av hög kvalitet för att möta medicinska behov genom vetenskaplig excellens. Magle Group bygger på strategiska förvärv som syftar till att driva tillväxt och diversifiera risker. Idag omfattar koncernen två verksamhetsområden.

Magle Chemoswed – en kontraktsutvecklings- och tillverkningsbolag (CDMO) med ett starkt rykte för sin högkvalitativa utvecklings- och tillverkningsexpertis och Magle PharmaCept – ett etablerat försäljnings- och marknadsföringsbolag för utveckling och direktförsäljning av koncernens medicintekniska produkter.

Läs mer

Vator Securities agerar Sole Bookrunner i LifeClean International 16 MSEK Riktad Emission

18 mars 2024

LifeClean International erbjuder hållbara desinfektions-, sanerings- och rengöringslösningar som bemöter flera av våra största utmaningar, såsom antimikrobiell resistens, smittspridning och PFAS-föroreningar. Bland annat ligger LifeClean bakom världens första klimatneutrala kemikalieproduktion, världens drygaste tvättmedel samt en unik, patenterad och mer miljöanpassad kemisk formel baserad på klordioxid.

Den kemiska teknologin ligger till grund för en bevisat effektiv metod för PFAS sanering och är därtill verifierad som spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion. Koncernen driver två produktionsanläggningar i Sverige, certifierade enligt ISO 13485 respektive ISO 14001 och ISO 9001.

Läs mer

Vator Securities agerar Sole Bookrunner i ChromoGenics 16 MSEK Riktad Emission

11 mars 2024

ChromoGenics är ett proptechbolag som framställer smart dynamiskt glas som förbättrar inomhusmiljö och välmående samt minskar energianvändning, driftskostnader och klimatpåverkan i fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® dynamiskt glas bygger på unik patenterad teknologi från Ångströms-laboratoriet i Uppsala där elektrokroma beläggningar beläggs på plastfilmer.

Resultatet är en dynamisk folie som kan lamineras in i glas vilket ger ett bra solskydd i fastigheter och minskad miljöbelastning både i produktion, transport och användande. Den dynamiska folien är lätt att transportera och kan appliceras av lokala partners i glasbranschen varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas.

Läs mer

Vator Securities agerar Sole Global Coordinator i Kancera 122 MSEK Företrädesemission

23 februari 2024

Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet.

Bolaget är ledande inom läkemedelsutveckling av småmolekylära fraktalkinblockerare. Kancera utvecklar två läkemedelskandidater med samma verkningssätt; CX3CR1-antagonisterna KAND567 och KAND145.

Läs mer

Vator Securities agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner i Alligator Bioscience 151 MSEK Företrädesemission

9 februari 2024

Alligator är ett forsknings- och utvecklingsbaserat bioteknikföretag i klinisk fas som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på utveckling av tumörriktade immunterapier, i synnerhet agonistiska mono- och bispecifika antikroppar.

Alligator är verksamt i de faser av läkemedelsutvecklingen som spänner från idé och tidig forskning till och med kliniska fas 2-studier i patienter. Detta innefattar bland annat framtagning och optimering av nya läkemedelskandidater, utvärdering av preklinisk effekt och säkerhet, samt slutligen konfirmerande kliniska studier på cancerpatienter.

Läs mer

Vator Securities rådger Fenix Family i kapitalanskaffning

2 januari 2024

Fenix Familjs digitala B2B2C-tjänst hjälper banker och kapitalförvaltares kunder att på ett enkelt, snabbt och säkert sätt livsplanera. Detta innebär att Fenix utifrån ett testamente tar fram en unik livsplan för slutkunden, dennes familj, tillgångar och eventuella lån. Planen innefattar juridiska avtal, tips om finansiella tjänster och praktiska förberedelser för att familjen ska få lugn och ro här och nu och i framtiden.

Bolagets prenumeranter har vuxit kraftigt sedan lansering. Tillväxten drivs av den trygghet Fenix skapar för slutkonsumenter och partners behov att digitalisera och personifiera en allt viktigare aspekt av finansiella tjänster: livsplanering.

Läs mer

Vator Securities rådger Chordate Medical i 42 MSEK Företrädesemission | Q4 2023

23 december 2023

Chordate Medical är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat, patenterat och CE-märkt Ozilia® Migraine (tidigare K.O.S), en neuromodulerande och läkemedelsfri behandlingsteknik mot kronisk migrän och kronisk rinit.

Behandlingen har bevisad effekt enligt en nyligen genomförd klinisk studie och marknadsförs i Finland, Tyskland, Storbritannien, Italien, Israel samt i gulfområdet.

Läs mer

Vator Securities rådger InCoax Networks i 53 MSEK Företrädesemission

19 december 2023

InCoax Networks ger ny användning till fastigheters befintliga koaxialkabelnät för förlängning av fiber och fast yttäckande radioaccess (FWA) till världens ledande bredbandsoperatörer.

Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital integration och bred tillgång till internet. 

Läs mer