Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.
6 mars 2019

Vator Securities rådger Ascelia Pharma i 200 MSEK börsnotering

Erbjudandet i Ascelia Pharma AB (publ) (”Ascelia Pharma” eller ”Bolaget”) inför Bolagets listning på Nasdaq Stockholm blev väsentligt övertecknat. Genom nyemissionen (”Erbjudandet”) tillförs Bolaget cirka 200 miljoner SEK före emissionskostnader. Bolagets styrelse avser nu att ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm efter att Nasdaq Stockholm AB meddelat att Bolaget uppfyller Nasdaq Stockholms krav för notering, under förutsättning av att vissa villkor och sedvanliga krav, inklusive spridningskravet för Bolagets aktie, uppfylls. Beräknad första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm är den 13 mars 2019 under kortnamnet ”ACE”. Erbjudandet genererade starkt intresse från ansedda institutioner i Sverige och internationellt såsom Alto Invest, Handelsbanken Fonder, Fjärde AP fonden, Sunstone Capital samt Øresund-Healthcare Capital.

Erbjudandet i korthet

• Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 5 mars 2019. Erbjudandet riktades till allmänheten i Sverige och Danmark samt till institutionella investerare i Sverige och utomlands.

• Pris per aktie i Erbjudandet var 25 SEK, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på de utestående aktierna i Ascelia Pharma efter Erbjudandets genomförande om 565 miljoner SEK. Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer marknadsvärdet av det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 595 miljoner SEK.

• Erbjudandet omfattade 8 000 000 nya aktier i Bolaget motsvarande 200 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader.

• Vidare har bolaget utfärdat en övertilldelningsoption till Erik Penser Bank AB om högst 1 200 000 nya aktier i Bolaget, motsvarande 30 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader och 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

• Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet omfattar Erbjudandet totalt högst 9 200 000 aktier i Bolaget, motsvarande ett totalt värde om 230 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader och 38,6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.

• Det totala antalet aktier i Ascelia Pharma kommer efter Erbjudandet att uppgå till 23 806 891 om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Om Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas kommer det totala aktier i Bolaget att uppgå till 22 606 891.

• Erbjudandet var väsentligt övertecknat och mer än 6 000 investerare har tecknat och tilldelats aktier i Ascelia Pharma. Till följd av överteckningen kommer inte alla som anmält sig för teckning i Erbjudandet att kunna få tilldelning. Styrelsen har beslutat om tilldelning av tecknade aktier i enlighet med de tilldelningsprinciper som angavs i prospektet. Besked om tilldelning och betalning av aktier lämnas i enlighet med respektive förvaltares rutiner. De som inte tilldelats aktier får inget meddelande. Likviddag är den 11 mars 2019.

• Alto Invest, Handelsbanken Fonder och Fjärde AP-fonden samt ett antal befintliga aktieägare, inklusive Sunstone Capital och Øresund-Healthcare Capital samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare såväl som andra externa investerare har i enlighet med tidigare lämnade teckningsåtaganden tecknat aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 150 MSEK.

• Omedelbart efter Erbjudandets genomförande, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Ascelias Pharmas största aktieägare att vara Sunstone Capital (18,9 procent av de utestående aktierna i Bolaget), CMC-SPV (12,3 procent) ØresundHealthcare Capital (9,1 procent), Alto Invest (4,9 procent), Handelsbanken Fonder (4,7 procent) och Fjärde AP fonden (3,9 procent).

• Handeln i Ascelia Pharma på Nasdaq Stockholm planeras att inledas den 13 mars 2019 under kortnamnet ”ACE” med ISIN-kod SE0010573113.

Magnus Corfitzen, VD för Ascelia Pharma

”Vi är väldigt nöjda och stolta över det intresse som många kvalitativa investerare har visat för vårt bolag. Nu fortsätter vi vårt arbete med att genomföra den kliniska fas III-studien och kommersiella förberedelser med vår ledande produktkandidat Mangoral. Vi kan nu också påbörja fas IIförberedelserna för vår andra viktiga produktkandidat Oncoral.”

Rådgivare

Vator Securities är Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med erbjudandet och Bolagets finansiella rådgivare. Baker McKenzie är legal rådgivare till Vator Securities. Setterwalls Advokatbyrå är Bolagets legala rådgivare. Emissionsinstitut för Erbjudandet är Erik Penser Bank.