Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.
15 maj 2020

Vator Securities rådger NextCell Pharma i 25 MSEK företrädesemission

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets styrelse har beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 25,1 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma i Bolaget. Bolagets största aktieägare Diamyd Medical AB samt styrelseordförande Anders Essen-Möller har åtagit sig att teckna sig för sina pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser om 33,64 procent.

Sammanfattning

 • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 25,1 MSEK före emissionskostnader.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter för varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen den 3 juni 2020. Nio (9) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 5,90 SEK per aktie.
 • Teckningsperioden för teckning av aktier kommer att löpa från och med den 5 juni 2020 till och med 22 juni 2020.
 • Företrädesemissionen omfattas till 33,64 procent av teckningsåtaganden och till 66,36 procent av emissionsgarantier och är således fullt garanterad. Ingen ersättning utgår för teckningsåtaganden.
 • Bolagets största ägare Diamyd Medical AB samt styrelseordförande Anders Essen-Möller har åtagit sig att teckna för sin pro rata-andel i Företrädesemissionen.
 • Bolagets samarbetspartner och Europas största stamcellsbank, Polski Bank Komorek Macierzystych har åtagit sig att teckna för cirka 1,1 MSEK
 • Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

”Företrädesemissionen är ett viktigt steg för att finansiera Bolaget i tider när omvärlden omfattas av utmaningar. Jag är mycket stolt över att kunna offentliggöra ett mycket starkt åtagande från bland annat Bolagets huvudägare samt vår samarbetspartner PBKM som är Europas största stamcellsbank. Vi ser fram emot sista besöket för den sista patienten i ProTrans studien under juni 2020 för att därefter utläsa studieresultat under tredje kvartalet. Vårt arbete fortgår för att förverkliga vår fulla potential”, säger Mathias Svahn, VD NextCell.

Bakgrund och motiv i sammandrag

NextCell är ett cellterapibolag i klinisk fas II med sin ledande läkemedelskandidat, ProTrans™, en behandling av diabetes typ-1. Baserat på Bolagets innovativa selektionsalgoritm utvärderas avancerade cellterapier för autoimmuna sjukdomar, inflammatoriska tillstånd och för att motverka transplantationsavstötning. I januari 2020 levererades en order på stamceller till ett värde om cirka 350 000 SEK till Evox Therapeutics i Oxford. Ordern visar på en lovande efterfrågan på ProTrans™ redan innan erhållet marknadsgodkännande. Vidare bedömer Bolaget skalbarheten i affärsmodellen som hög, eftersom Bolaget använder mesenkymala stamceller från navelsträngsvävnad som karaktäriseras av hög tillgång och relativt låga kostnader för insamling. Ytterligare två projekt drivs parallellt varav ett i preklinisk fas och ett är redo för att ansöka om en första klinisk prövning. NextCell äger också Nordens största stamcellsbank, Cellaviva.

I syfte att kapitalisera Bolaget med rörelsekapital och skapa förutsättningar för att fullfölja Bolagets kliniska prövningsprogram och fortsätta utvecklingen av ProTrans™ för nya indikationer beslutade styrelsen i NextCell idag den 15 maj 2020 att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 25,1 MSEK. Bolagets bedömning är att rörelsekapitalet, efter genomförandet av Företrädesemissionen, täcker rörelsekapitalbehovet för de kommande tolv månaderna och är tillräckligt för att fullfölja Bolagets affärsplan.

I det fall Företrädesemissionen fulltecknas erhåller Bolaget cirka 25,1 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Kostnader relaterade till Företrädesemissionen förväntas uppgå till cirka 3,6 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen uppgår således till 21,5 MSEK. Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen på det sätt som presenteras nedan i prioritetsordning:

 • Cirka 50 procent till läkemedelsutveckling, affärsutveckling och allmänna företagsändamål
 • Cirka 30 procent till pågående kliniska prövningar
 • Cirka 20 procent till Cellavivas verksamhet

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i NextCell har beslutat att Företrädesemissionen ska ske på nedan huvudsakliga villkor, vilka är föremål för den extra bolagsstämmans godkännande:

 • Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget på avstämningsdagen den 3 juni 2020 erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen.
 • Samtliga personer som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget erhåller två (2) teckningsrätter för varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen. Nio (9) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 5,90 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en period om 30 handelsdagar, beräknat för tiden fram till och med den 14 maj 2020, med en rabatt om 30 procent.
 • Företrädesemissionen innebär därmed en emission av högst 4 254 242 aktier.
 • Vid full teckning i Företrädesemission kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 872 119,61 SEK, från 3 924 538,86 SEK till totalt 4 796 658,47 SEK.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 25,1 MSEK före emissionskostnader.
 • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår utspädningen till 18,2 procent. Aktieägare har möjlighet att finansiellt kompensera sig för utspädningseffekten genom att avyttra sina teckningsrätter.
 • Teckningsperioden för teckning av aktier i Företrädesemission löper från och med den 5 juni till och med den 22 juni 2020.

Prospekt

Bolaget kommer med anledning av Företrädesemissionen, och under förutsättning att extra bolagsstämman godkänner densamma, att upprätta ett EU-tillväxtprospekt som kommer offentliggöras när Finansinspektionen har granskat och godkänt prospektet, vilket beräknas ske omkring den 3 juni 2020.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden motsvarande cirka 33,64 procent och av emissionsgarantier motsvarande cirka 66,36 procent. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information om de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som kommer offentliggöras av Bolaget med anledning av Företrädesemissionen. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om 9 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Preliminär tidplan

1 juni 2020Sista handelsdag i NextCells aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
2 juni 2020Första handelsdag i NextCells aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
3 juni 2020Godkännande av extra bolagsstämma att genomföra Företrädesemissionen
3 juni 2020Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
3 juni 2020Beräknad dag för offentliggörande av prospekt avseende Företrädesemissionen
5 juni – 22 juni 2020Teckningsperiod för Företrädesemissionen
5 juni – 17 juni 2020Handel i teckningsrätter på Spotlight Stock Market
24 juni 2020 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen


Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till NextCell i samband med Företrädesemissionen. Avanza Bank AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.