Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.
13 april 2021

Vator Securities rådger Respiratorius i 25 MSEK riktad emission

Styrelsen i Respiratorius AB (”Respiratorius” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2020, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 13 297 875 aktier till en teckningskurs om 1,88 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen riktas till ett antal institutionella och professionella investerare.

Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2020, beslutat om Nyemissionen. Nyemissionen omfattar totalt 13 297 875 nya aktier där teckningskursen fastställdes genom förhandlingar med flertalet investerare och sattes till 1,88 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 10 procent i förhållande till Respiratorius aktiens stängningskurs den 12 april 2021. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast den 16 april 2021. Styrelsen har rätt att senarelägga betalningstidpunkten.

Bolaget avser att huvudsakligen använda emissionslikviden för att genomföra en offensiv satsning på VAL001 och den dedikerade formulering Respiratorius utvecklat. Bolaget avser därmed att genomföra en bryggstudie mellan fas I/IIa och en fas III studie. Bryggstudien är en farmakokinetisk studie (PK-studie) som planeras att genomföras vid ett kontraktslaboratorium i friska frivilliga och kräver prövningsläkemedel (VAL001) enligt GMP (Good Manufacturing Practice). Studiestart är planerad under andra halvan av 2021.

”Respiratorius är i en spännande utvecklingsfas där vi fortsätter utveckla våra huvudprojekt mot nya värdeskapande milstolpar. Vi uppskattar det stora intresset från långsiktiga investerare. Bryggstudien är en viktig milstolpe för att befästa en fördelaktig prissättning av VAL001 och säkerställa förberedelserna inför en Fas III studie”, säger Respiratorius VD Johan Drott.

Styrelsen bedömer, med anledning av förhandlingarna med investerarna, att teckningskursen i Nyemissionen rättvist återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att bredda ägarbasen. Samtidigt tillförs Bolaget rörelsekapital till en lägre kostnad och genom en snabbare process jämfört med en företrädesemission, vilket enligt styrelsen sammantaget med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Genom Nyemissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 13 297 875 från 188 606 369 till 201 904 244 och aktiekapitalet ökar med 664 893,75 kronor från 9 430 318,45 kronor till 10 095 212,20 kronor. Nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare om cirka 6,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen.

Av emissionstekniska skäl tecknas Nyemissionen av Vator Securities AB (som agerar finansiell rådgivare i Nyemissionen) till aktiernas kvotvärde, för vidareöverlåtelse, via ett av Bolaget anlitat emissionsinstitut, till de slutliga investerarna för priset om 1,88 kronor per aktie som slutligen redovisas till Bolaget.

I samband med Nyemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Respiratorius ingått så kallade lock-up-arrangemang, genom att, med sedvanliga undantag, åta sig att inte avyttra sina respektive innehav eller på annat sätt genomföra transaktioner med liknande effekt under 90 dagar från och med att aktierna i Nyemissionen tas upp till handel.

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Respiratorius i samband med Nyemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Nyemissionen.