Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.
31 maj 2021

Vator Securities rådger SciBase i 71 MSEK riktade emissioner

Styrelsen för SciBase Holding AB (publ) (“SciBase” eller “Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 maj 2021 beslutat om en riktad nyemission om 13 456 021 aktier till ett antal svenska och internationella investerare, däribland Van Herk Investments B.V. och ÖstVäst Capital Management. Vidare har styrelsen, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en riktad nyemission om 239 000 aktier till den nyvalda styrelseledamoten Dr. Matt Leavitt. Kallelse till extra bolagsstämma för godkännande av nyemissionen till Dr. Matt Leavitt offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Nyemissionerna har genomförts till en teckningskurs om 5,20 kronor per aktie och tillför Bolaget sammanlagt ca 71,2 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader.”Hittills under 2021 har vi erhållit MDR-Certifiering, lanserat vår NMSC (icke-melanom hudcancer) indikation i Europa samt lämnat in ansökan om kostnadsersättning till CMS i Florida i USA Med emissionerna kommer vi att accelerera våra strategiska tillväxtområden ytterligare och påskynda marknadspenetrationen i USA med ansökan om kostnadsersättning i fler regioner. Vidare kommer vi fortsätta vidareutveckla vår applikationer inom hudens barriärfunktion med fokus på att säkra ytterligare partnerskap. Sammanfattningsvis så ger emissionerna SciBase full finansiering för att erhålla positiva kostnadsersättningsbesked i USA, samtidigt som vi förstärker vår investerarbas genom att välkomna nya lokala och internationella ägare såsom ÖstVäst Capital Management och specialistinvesteraren Van Herk Investments B.V. Van Herk har genom sina investeringar i bland annat BioInvent, Immunicum och Zealand Pharma visat stora framgångar inom life science och  de har dessutom god kunskap inom hudcancerområdet”, säger Simon Grant, VD.

SciBase har genomfört en kapitalanskaffning om ca 71,2 miljoner kronor. Kapitalanskaffningen är uppdelad på två riktade nyemissioner, varav den ena till ett antal svenska och internationella investerare, däribland Van Herk Investments B.V. och ÖstVäst Capital Management, och den andra till den på årsstämman 2021 nyvalda styrelseledamoten Dr. Matt Leavitt.

Nyemissionerna har genomförts till en teckningskurs om 5,20 kronor per ny aktie, vilket motsvarar en rabatt om ca 11,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga kursen under de fem (5) senaste handelsdagarna i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd med investerarna och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

I samband med nyemissionerna har lock-up avtal ingåtts om 180 dagar från dagens datum med de styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget som äger aktier i Bolaget och som innehåller sedvanliga villkor och dispenser från Vator Securities.

Nettolikviden från nyemissionerna kommer primärt användas för att penetrera den amerikanska marknaden, inkluderande kostnadsersättning så kallad reimbursement och förstärkning av den lokala sälj- och kundsupportorganisationen, samt till utveckling av nya applikationer.

Nyemissionen som riktats till svenska och internationella investerare har beslutats med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 maj 2021. Nyemissionen till den på årsstämman 2021 nyvalda styrelseledamoten Dr. Matt Leavitt omfattas av den s.k. Leo-lagen (16 kap aktiebolagslagen) och är således villkorad av ett godkännande från en bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, diversifiera aktieägarbasen och möjliggöra en investering från Dr. Matt Leavitt och därmed uppnå en ökad intressegemenskap mellan honom och Bolagets aktieägare.

För att underlätta genomförandet av nyemissionen som riktats till svenska och internationella investerare har de nya aktierna initialt tecknats av Vator Securities AB i egenskap av emissionsinstitut till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde, för vidareöverlåtelse till de slutliga investerarna till priset 5,20 kronor per aktie som slutligen redovisas till Bolaget.

Genom nyemissionerna kommer antalet aktier i Bolaget att ökas med 13 695 021, från 54 780 086 till 68 475 107 och att aktiekapitalet ökas med 684 751,05 kronor, från 2 739 004,30 kronor till 3 423 755,35 kronor. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till 20 procent.

Rådgivare

Vator Securities AB är sole bookrunner och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt SciBase i samband med nyemissionerna.