21 november 2023

Vator Securities rådger WntResearch i 56 MSEK Företrädesemission

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

Pressmeddelande

Caset

  • Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas 1-studier. 
  • Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III. I en ad hoc-analys i augusti 2022 av cirka 100 patienter observerades en minskad tumörbörda, så kallad down-staging (i primärtumör och regionala lymfkörtlar), i gruppen som erhöll Foxy-5. Baserat på dessa observationer bedömde Bolaget att NeoFox-studien inte borde slutföras som ursprungligen planerat eftersom studien inte hade för avsikt att studera dessa observationer.  
  • En uppdatering av NeoFox studieplan påbörjades 2022. I juli 2023 godkändes en reviderad studieplan för läkemedelskandidaten Foxy-5 av de spanska myndigheterna. Detta gör att Bolaget kan fortsätta utveckla Foxy-5 som en potentiell ny behandling för patienter som drabbats av tjocktarmscancer. Förändringarna innebär förutom ändrade effektmått även att patienternas deltagande i studien förkortas med nästan två år, vilket minskar kostnaden per patient och gör studien enklare att genomföra. 
  • I ett första skede kommer Bolaget att följa ett begränsat antal patienter för att utröna möjligheterna till behandling i högre doser än de som tidigare studerats. Denna fas beräknas ta ungefär ett halvår och sker i Spanien där första patienten till behandling med ökad dos rekryterades vid ett prövningscenter i Barcelona i oktober 2023. När dosen senare är vald påbörjas rekryteringen av de 80 patienter som behövs för att utvärdera effekten i studien och då kommer även kliniker i Ungern att vara med. 
  • WntResearch beslutade i oktober 2023 att göra en initial analys av data redan efter att 20 patienter i Foxy-5-gruppen respektive 20 patienter i kontrollgruppen har fått sin tumör bortopererad. Avsikten är att utvärdera effekten av Foxy-5 och samtidigt bedöma om det planerade antalet om totalt 80 patienter är tillräckligt stort för att studien i sin helhet ska kunna påvisa den önskade effekten. Slutliga resultat från studien väntas under 2025.

Hemsida: https://www.wntresearch.com/