Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.
20 maj 2020

Vator Securities rådger Xbrane Biopharma i 146 MSEK riktad emission

Styrelsen i Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 19 maj 2020, framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 3 853 799 aktier motsvarande cirka 146 MSEK (den ”Riktade Emissionen”) före kostnader relaterade till transaktionen. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts till 38 SEK per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Vator Securities AB. Investerare i den Riktade Emissionen utgörs av ett antal institutionella investerare som bland annat TIN Fonder och Swedbank Robur Ny Teknik samt befintliga ägare däribland Swedbank Robur Medica och STADA Arzneimittel.

 

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Sammanfattning av den Riktade Emissionen
Styrelsen i Xbrane har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2020, i enlighet med vad som offentliggjordes genom Bolagets pressmeddelande den 19 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av aktier.

  • Den Riktade Emissionen omfattar totalt 3 853 799 aktier motsvarande det fulla bemyndigandet från årsstämman 14 maj 2020. Den Riktade Emissionen blev kraftigt övertecknad.
  • Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts till 38 SEK per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Vator Securities AB.
  • Den Riktade Emissionen tillför Bolaget en likvid om cirka 146 MSEK före kostnader relaterade till transaktionen.
  • Teckningskursen i den Riktade Emissionen motsvarar en rabatt om cirka 5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga kursen under de 30 senaste handelsdagarna på Nasdaq Stockholm den 19 maj 2020.
  • Den Riktade Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 20 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av den Riktade Emissionen. Genom den Riktade emissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 3 853 799 från 15 415 199 till 19 268 998. Aktiekapitalet ökar med cirka 863 968 SEK från cirka 3 455 873 SEK till cirka 4 319 840 SEK.
  • Den Riktade Emissionen riktades till utvalda svenska och internationella investerare, däribland TIN Fonder, Swedbank Robur Ny Teknik, Swedbank Robur Medica samt STADA Arzneimittel och Serendipity Group.

Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av Vator Securities AB, att den Riktade emissionen genomförts till marknadsmässiga villkor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att till fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion samt att diversifiera aktieägarbasen. Emissionslikviden avses användas för att bland annat finansiera Xlucanes ansökan om marknadsgodkännande samt för att accelerera utveckling av Bolagets biosimilarkandidater på Cimzia® (Xcimzane) och Opdivo® (Xdivane).

I samband med den Riktade Emissionen har styrelsen och ledning[1] åtagit sig gentemot Vator Securities AB att inte sälja några aktier i Xbrane under en period om 180 kalenderdagar efter dagens datum, med sedvanliga undantag.

Prospekt
Då den Riktade Emissionen i sin helhet medför att mer än 20 procent av det totala antalet aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm under den senaste tolvmånadersperioden är Bolaget skyldigt att upprätta ett prospekt. Del av den Riktade Emissionen kommer därför att registreras hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB i samband med offentliggörandet av prospektet, vilket beräknas ske under vecka 22.

Martin Åmark, VD, säger: ”Vi är mycket nöjda över att annonsera en Riktad Emission som tillför Xbrane nya aktieägare som TIN fonder och Swedbank Robur Ny Teknik till Xbrane och vi är tacksamma över stödet från existerande aktieägare som STADA, Swedbank Robur Medica och Serendipity Group. Intresset för Xbrane är en funktion av att vi nu med stormsteg närmar oss lansering av vår ledande biosimilarkandidat Xlucane tillsammans med våra noggrant utvalda partners STADA och Bausch + Lomb. Kapitalet från denna emission gör att vi, utöver att slutföra fas III studien med Xlucane och ansöka om marknadsgodkännande, kan accelerera utvecklingen av vår portfölj av biosimilarkandidater”.

Rådgivare
Vator Securities AB var Global Coordinator och Sole Bookrunner till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.