Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.
29 mars 2019

Vator Securities rådger Xbrane Biopharma i 59 MSEK företrädesemission

Det slutgiltiga utfallet för Xbrane Biopharma AB (”Xbrane” eller “Bolaget”) fullt garanterade företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 25 mars 2019 (”Företrädesemissionen”), visar att 1 786 570 aktier, motsvarande cirka 90 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 1 513 909 mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, av dessa har 191 317 aktier tilldelats. Företrädesemissionen har således övertecknats med cirka 66 procent och inga garantiåtaganden har tagits i anspråk. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 59 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Om Företrädesemissionen

De som av Euroclear Sweden AB var registrerad som aktieägare i Xbrane på avstämningsdagen den 7 mars 2019 hade företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. För varje innehavd aktie i Xbrane erhölls fem (5) teckningsrätter. 16 teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 30 SEK. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget och Serendipity Group ingått ett tilläggsavtal till låneavtalet ingånget den 22 december 2017 avseende en kreditfacilitet på 45 MSEK. Enligt tilläggsavtalet förlängs sista dag för återbetalning av lånet till den 30 juni 2020. Vidare har Serendipity Group kvittat sin teckning (med och utan företrädesrätt) i Företrädesemissionen mot motsvarande andel av lånet, dvs. cirka 8,1 MSEK.

Slutgiltigt utfall

Företrädesemissionen omfattade högst 1 977 887 aktier varav 1  786 570 aktier, motsvarande cirka 90 procent, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Totalt har 1 513 909 aktier, motsvarande cirka 76 procent, anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket innebär att Företrädesemissionen är övertecknad med cirka 66 procent. Styrelsen har därmed i enlighet med beslutade tilldelningsprinciper tilldelat samtliga erbjudna aktier i Företrädesemissionen. Inga garantiåtaganden har tagits i anspråk i Företrädesemissionen.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 29 mars 2019. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, 2 april 2019, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer Xbranes aktiekapital att öka med cirka 443 415 SEK till cirka 1 862 342 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 1 977 887 aktier till 8 307 126 aktier, när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
Så snart ökningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) omvandlas till nya aktier. De nya aktierna som tecknats med och utan stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North omkring den 15 april 2019.

Rådgivare

Vator Securities agerar finansiell rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget med anledning av Företrädesemissionen.

 

Läs pressmeddelandet här