Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.
23 November 2020

Vator Securities rådger Xintela i 37 MSEK optionsinlösen

Xintela AB (“Xintela” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2, som emitterades i samband med Xintelas nyemission av 16 754 112 units den 15 juni 2020 och den 13 juli 2020. Utfallet visar att totalt 16 423 708 teckningsoptioner nyttjades för teckning av 16 423 708 nya aktier i Bolaget, motsvarande cirka 98 procent av det totala antalet teckningsoptioner som gavs ut i serie TO 2.

Styrelsen i Xintela beslutade den 15 juni 2020 med stöd av bemyndigande från årsstämman 9 juni 2020 att genomföra en fullt garanterad företrädesemission av 15 295 779 units med emissionskursen 2,40 SEK per unit. Den 13 juli 2020 beslutade styrelsen om nyemission av ytterligare 1 458 333 units genom att utnyttja en utökningsoption till följd av att företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad. Totalt emitterades således 16 754 112 units.

Totalt har 16 423 708 teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjats för teckning av 16 423 708 aktier, innebärandes att cirka 98 procent av det totala antalet utgivna teckningsoptioner i serie TO 2 nyttjades för teckning av aktier. Xintela tillförs härigenom totalt cirka 37,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Genom nyttjandet av 16 423 708 teckningsoptioner av serie TO 2 kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 16 423 708, från 57 542 856 till 73 966 564 aktier och röster. Aktiekapitalet ökar härigenom med 492 711,24 SEK, från 1 726 285,68 SEK till 2 218 996,92 SEK. Utspädningen för aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner för teckning av nya aktier uppgår till totalt cirka 22 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av företrädesemissionen och nyttjandet av teckningsoptionerna.

De nya aktierna som tecknats genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market omkring den 1 december 2020.

“Jag vill rikta ett varmt tack till alla som har nyttjat sina optioner och tecknat nya aktier i Xintela. Det är mycket glädjande att se det stora intresset för våra projekt och vår verksamhet. Det tillförda kapitalet gör det möjligt för Xintela att nu ta nästa steg i det planerade utvecklingsarbetet mot kliniska studier och kommersialisering”, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.

Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna och information om Bolaget finns att tillgå i det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes av Bolaget den 23 juni 2020. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida http://xintela.se/investerare#foretradesemission samt Finansinspektionens hemsida http://www.fi.se.