Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar läkemedelskandidaten Foxy-5 för att motverka utveckling av cancermetastaser. Foxy-5 befinner sig i den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox. Studien inkluderar patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som vid diagnos, enligt etablerade bedömningskriterier, anses ha en hög risk för återfall efter det att primärtumören opererats bort. Foxy-5 är en peptid som efterliknar effekten av WNT5A-proteinet som finns naturligt i kroppen, ett protein som motverkar spridningen av cancerogena celler i kroppen.

Pressmeddelande

Caset 

  • Metastasering anses vara orsak till en stor del av alla cancerrelaterade dödsfall i samband med solida tumörer. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas 1-studier. 
  • Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III. I en ad hoc-analys i augusti 2022 av cirka 100 patienter observerades en minskad tumörbörda, så kallad down-staging (i primärtumör och regionala lymfkörtlar), i gruppen som erhöll Foxy-5. Baserat på dessa observationer bedömde Bolaget att NeoFox-studien inte borde slutföras som ursprungligen planerat eftersom studien inte hade för avsikt att studera dessa observationer.  
  • I oktober 2022 rapporterade Bolaget att efter analyser av ytterligare patologirapporter har de tidigare observationerna bekräftats och utökats i en uppdaterad analys. En uppdatering av NeoFox studieplan har påbörjats.  
  • Den reviderade studieplanen skapar en möjlighet att validera observationerna och på en kortare tid jämfört med den ursprungliga studieplanen för NeoFox bekräfta de prekliniska data som ligger till grund för Foxy-5 och dess potential att förhindra tumörspridning hos patienter. 

WntResearch hemsida 

 

Företrädesemission

 

 

SEK 40 Miljoner

November 2022

Finansiell Rådgivare