Om Alligator Bioscience 

Alligator är ett forsknings- och utvecklingsbaserat bioteknikföretag i klinisk fas som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på utveckling av tumörriktade immunterapier, i synnerhet agonistiska mono- och bispecifika antikroppar. Vid immunterapi aktiveras patientens eget immunförsvar för att bota cancer. Begreppet tumörriktad innebär att läkemedlet administreras eller designas på ett sådant sätt att den immunaktiverande effekten kan lokaliseras till tumören. Detta resulterar i en fördelaktig effekt- och säkerhetsprofil. 

Alligator är verksamt i de faser av läkemedelsutvecklingen som spänner från idé och tidig forskning till och med kliniska fas 2-studier i patienter. Detta innefattar bland annat framtagning och optimering av nya läkemedelskandidater, utvärdering av preklinisk effekt och säkerhet, samt slutligen konfirmerande kliniska studier på cancerpatienter. Alligator grundades 2001 och är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige.

Pressmeddelande

Caset 

Alligators utvecklingsportfölj består av läkemedelskandidaterna mitazalimab, ATOR-1017 (evunzekibart), ALG.APV-527, ATOR-4066 samt läkemedelskonceptet Neo-X-Prime™, samtliga avsedda för behandling av spridd cancersjukdom. 

Den 29 januari 2024 offentliggjorde Bolaget positiva topline-resultat från OPTIMIZE-1. Studien uppnådde sitt primära effektmått med en bekräftad Objective Response Rate (”ORR”) på 40,4 procent, en obekräftad ORR på 50,9 procent och en Disease Control Rate (DCR) på 79 procent hos de 57 patienter som utvärderades, enligt Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST 1.1). Detta står sig väl i jämförelse med en ORR på 31,6 procent som rapporterats för en liknande patientpopulation som behandlats med enbart FOLFIRINOX. Brytpunkten för analysen var den 14 november 2023, med en medianuppföljningstid på 12,7 månader. Vid tidpunkten för analysen var 29 (51 procent) av patienterna i studien vid liv, av vilka 18 (32 procent) stod under behandling. Den längsta pågående behandlingstiden var 23 månader och tre patienter uppvisade en fullständig remission av sina måltumörer. För ytterligare information om datan från studien hänvisas till Bolagets pressmeddelande som offentliggjordes den 29 januari 2024.

Hemsida: https://alligatorbioscience.se/

 

Företrädesemission

 

 

SEK 150,9 Miljoner

Februari

Sole Global Coordinator och Bookrunner