Corporate Finance

Vator Securities fokuserar på att identifiera och finansiera tillväxtbolag när de expanderar och utvecklas till morgondagens marknadsledare.

Läs mer

Om Oss

Vator Securities arbetssätt genomsyras av en entreprenöriell anda och hög engagemangsnivå för att driva fram en stark tillväxt för firmans bolagskunder samtidigt som resultat levereras till firmans erfarna och professionella investerarkunder.

Läs mer

Vator Securities rådger Immunovia i 70 MSEK Företrädesemission

Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test. 

Läs mer

Vator Securities rådger ExpreS2ion i 60 MSEK Företrädesemission

ExpreS2ion är ett bioteknikbolag som utvecklar innovativa vacciner för en hälsosammare värld. ExpreS2ion har utvecklat en unik humanklinisk fas III-validerad teknologiplattform, ExpreS2™, för snabb och effektiv utveckling och produktion av det aktiva materialet i vacciner.

Plattformen, som går under varumärket GlycoX-S2™, innehåller funktionellt modifierade glykosyleringsvarianter för förbättrad immunogenicitet och farmakokinetik. Sedan 2010 har ExpreS2ion producerat mer än 500 proteiner och virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och företag.

Läs mer

Vator Securities rådger Scandion Oncology i 60 MSEK Företrädesemission

Scandion är ett bioteknikföretag i klinisk fas som använder en innovativ teknik för hämning av effluxpumpar med biomoduleringsmöjligheter på ABCG2- och UGT1A1-mål för att motverka läkemedelsresistens.

Läkemedelsresistens är fortfarande ett stort problem inom cancerbehandling och i utvecklingen av nya läkemedel. Scandions ledande substans SCO-101 studeras för närvarande i fas 2-studien CORIST för metastaserad kolorektalcancer (mCRC), medan fas 1-programmet PANTAX utvecklar SCO-101 för bukspottkörtelcancer.

Läs mer

Vator Securities agerar Bookrunner i SciBase 33 MSEK Riktad Emission och 15 MSEK Företrädesemission

SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och kommersialiserar Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att öka den diagnostiska noggrannheten och säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.

SciBase åtagande är att minimera patienternas lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och intervention och minska sjukvårdskostnaderna. 

Läs mer

Fler nyheter