18 mars 2024

Vator Securities agerar Sole Bookrunner i LifeClean International 16 MSEK Riktad Emission

Om LifeClean International

LifeClean International grundades 2012 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: LCLEAN). Koncernen erbjuder hållbara desinfektions-, sanerings- och rengöringslösningar som bemöter flera av våra största utmaningar, såsom antimikrobiell resistens, smittspridning och PFAS-föroreningar. Bland annat ligger LifeClean bakom världens första klimatneutrala kemikalieproduktion, världens drygaste tvättmedel samt en unik, patenterad och mer miljöanpassad kemisk formel baserad på klordioxid. Den kemiska teknologin ligger till grund för en bevisat effektiv metod för PFAS sanering och är därtill verifierad som spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion. Koncernen driver två produktionsanläggningar i Sverige, certifierade enligt ISO 13485 respektive ISO 14001 och ISO 9001.

Pressmeddelande

Bakgrund och motiv

LifeClean utvecklar, tillverkar och saluför miljöanpassade desinfektions- och saneringslösningar samt hållbara premiumrengöringsprodukter. Bolagets strategi är att ingå långsiktiga avtal med större strategiska distributörer med starka nätverk, effektiv logistikförmåga och hög branschförståelse. LifeCleans strategi är att etablera varumärket LifeClean hos nationella och internationella distributörer inom respektive affärsområde. Försäljningen i Norden sker genom direktförsäljning och ett starkt återförsäljarnätverk. Utanför Norden sker försäljning främst genom kontrakterade distributörer med stora nätverk.

LifeCleans strategi har mynnat ut i ett flertal affärer. I januari 2024 annonserade LifeClean en ny distributionsaffär med Arxada, en global ledare inom vetenskapsbaserade specialkemikalier.

Vidare har LifeClean ett fokusområde inom PFAS-sanering, där Bolaget har utvecklat en metod för PFAS-borttagning. Efterfrågan på PFAS-sanering finns i Europa, USA och Australien, där Bolaget bedömer att lagstiftningen är i framkant. LifeClean bedömer att finns ett stort globalt behov, inom ett flertal industrier, för PFAS-sanering. Bolaget har erhållit flertalet ordrar för den egenutvecklade metoden för PFAS-sanering och bedömer att det finns stor potential för detta affärssegment. Ett ytterligare stort framsteg inom PFAS skedde i februari 2024 då LifeClean tecknade ett distributionsavtal med världens fjärde största aktör inom återvinning, tyska Remondis Group. Remondis Group har 42 000 anställda i 34 länder och finns på fler än 1 000 platser.

Bolaget är även aktiva inom området jordbruk och djuruppfödning. LifeClean har uppmätt anmärkningsvärda fältdataresultat inom den norska fjäderfäsektorn där resultatet blev en radikal minskning av dödligheten för kycklingar med cirka 50 procent. Dessutom minskade antal dagar för rengöring och desinfektion av faciliteten från 7–11 dagar till 3 dagar. Bolaget ser flera möjligheter att förbättra förutsättningarna för fjäderfäsektorn. Bolaget ser ett tydligt intresse i marknaden där LifeClean har ett starkt business case som även skapar hållbar impact och förbättrad livsmedelsförsörjning.

Tillsammans med övriga lösningar i LifeCleans erbjudande bedömer Bolaget ha god möjlighet att bemöta marknadsefterfrågan för miljöanpassade desinfektionslösningar och hållbara premiumrengöringsprodukter inom ett flertal områden, som ständigt växer. Marknadsefterfrågan möter Bolaget genom produktion i anläggningar i Uddevalla och Vadstena, där produktionen även är skalbar och produktionsmoduler kan sättas upp inom sex månader på nya strategiska platser.

Websida: https://lifeclean.se/